کاربانرم افزارها برنامه ریزی ستاپ مادربرد واژه ها راهنمای خرید سخت افزار سرآغاز آموزش خانه

سرآغاز : دراین سایت سعی می شود روش و ترتیب آموزش و ادامه به نحوی باشد تا درک مطالب برای عموم آسان بوده و ازبه کاربردن اصطلاحات و واژه های سنگین کمتراستفاده شود ، لذا پیشنهـــــــاد می گــردد صفحات را به ترتیب دربرنامه آموزشی خود قراردهید ، امروزه رایانه یک ضرورت برای زندگی بشمار می رود لذا هرفردی به نسبت سروکارداشتن با رایانه بهتراست ازحداقل توانمندی هابرخوردارباشد ،  روشهــــای زیادی برای فراگیری کارباکامپیوتروجود دارند، دراین سایت نیزسعی می شود بایک روشی ساده و عمومی و درضمن کاربردی و تجربی، مطالبی گنجانیده شود ، کامپیـــوترگسترده ترازآنست که بتوان همه مطالب و آموزش های مربوطه را فراگرفت وهمچنین تسلّط برنرم افزارها و برنامه های کامپیـــوتری به طوریک جا و کامل تقریبا محال است و اگرباشند کسانیکه مسلّط باشند، انگشت شمارخـواهنـد بود پس فکرنکنیــــد آنهایی که با رایانه کارمی کنند و شما گاهی با آنها برخورد می کنید ومی بینید که چقدرتند و سریع کارهایی راانجام میدهند،  آنها دیگرکامل برهمه چیزرایانه و جوانب آن مسلّط هستند،  با این مقدّمه متوجّه می شویم که ما هم می توانیم رایانه را فرابگیریم وتا هرجا هم که بتوانیم پیش رویم ، برای فراگیری ازبهترین روش ها، تئوری همراه با کارعملی است به این صورت که مثلا می خواهید وینــــــدوز را بشناسید و مدیرّت رایانه خودرا دردست بگیرید،برای این منظور کتابهایی وجود دارند که می توانید تهّیه نمـوده ویک بارصفحه به صفحه همراه با کارعملی و طی مدّتی مشخّص وینـــدوز را مرورکنید ، خواهید دید که بسیارموثّرخواهـد بود،  برای برنامه های کـــاربــردی هم روش توامان تئــــــــوری باعملی و برنامه ریزی شده مناسب است ، مطالب دراین سایت به مرور شاید هم به کندی اضافه خواهند شد ، بهتراست صفحات و مطالب را به ترتیب مطالعه کنید تا این روش آموزش موثّر واقع گـــــــــردد ، همچنین وقتی با واژه های پیچیده و انگلیسی مواجه می شوید، سعی کنید درحد نیازدرباره آنها بدانید و وقتتــان را خیلی صرف موارد غیرضــروری و ریشه یابی واژه ها ننمایید چرا که ممکــن است برایتان خستــه کننـــده و سرسام آورباشـــد و ازادامه فراگیری منصرف شوید ، باید طوری پیش روید که برایتان لذّت بخش و شیرین باشد ،  تجـــــربه نشان داده بعضی افراد به دلیل پا گــذاشتـــن به روشـی نامناسب ازادامه فراگیری مایوس شده اند و به قول معروف از رایانه زده شده اند، برای شروع آموزش روی ادامه کلیک کنید ، پیروز و سرفرازباشید.

دانلود آموزش ها و استفاده آفلاین 

 

خروج                   ادامه

 

free counters