مدار سایر آی سی فرمول ها سیم پیچ ترانزیستور ترایاک،تریستور دیود خازن مقاومت لحیم کاری ابزار تعریف روش آموزش خانه

           ایمنی

روش آمـوزش

دراین وب سایت سعی می شود روش و ترتیب ارائه و ادامه به نحوی باشد تا درک مطالب برای عموم آسان بوده و از به کاربردن اصطلاحات و واژه های سنگین کمتراستفــاده شـود ، لذا پیشنهـــاد می گــردد صفحـــــــات را به ترتیب دربرنامه  خود قراردهید، توضیحــات درهرصفحــه برای قطعــاتی ممکــن است به نظرکافی نباشد یا اینکه دخل و تصرّف هایی مشاهـــده شود ،  به این خاطراست کـه چون بحث درمورد هرقطعـه بسیارگستــرده است واکثــراصطلاحات و  واژه ها نیزانگلیسی هستند ،  لذاسعی شده  فقط مطالب ضروری و عامیانه گنجانیده شوند، توضیحات کامل و تکمیلی برای هرقطعه یا مدار فعلا مدّ نظرنسیت چون دراین صورت صفحات بسیارسنگین و درک مطالب سخت شده و تجربه نشان داده بعضی افراد مایوس شده و ازادامه فراگیری صرف نظرکرده اند،پیشنهاد می شود ازلینک ایمنی که در هرصفحه آمده است دیدن کنید و برای دستیابی به اطّلاعات کامل یک قطعه نیز ازلینک راهنمایی بیشتر و پیوندها دیدن کنید ، برای شروع  روی ادامه کلیک کنید.

ادامه

راهنمایی بیشتر در مورد قطعات الکترونیک

دیدگاه شما  Your Comment  

free counters