خانه Home

توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

"مهمان دل"


ivarmajidi

شخصی از زندگی و همسرخود به تنگ آمده بود و یک روز با عصبانیت و صدای بلند هرچه به دهانش رسید گفت و درنهایت قصد ترک خانه و همسر را نمود و چند بار با صدای بلند فریاد زد: من دیگه ازاین خانه میرم، من دیگه ازاین خانه میرم، و چیزهایی را روی زمین پرتاب کرد و سراسیمه  به سمت درب  خانه روان گشت
ivarmajidi

همسرش  با تعجب و نگرانی حرفهای او را می شنید و حرکات او را درحال خروج از خانه دنبال میکرد

ivarmajidi

همسرنگران چند بار با صدای بلند از شوهرعصبانی اش پرسید  کجا میری؟ کجامیری


ivarmajidi

مرد  به طرف همسرش برگشت و این بار با صدای بلندتر فریاد زد و پا به زمین کوبید و گفت، هرجا که دلم بخواد میرم، هرجا که دلم بخواد میرم و با سرعت پشت به همسرش کرده و به طرف درب خانه  حرکت کرد
ivarmajidi

درهمین هنگام همسرش با چند بار گفتن کلمه میگم ،میگم که حالت ناقص داشت، به شوهرش گفت:  بسیار خوب ،جای دیگه ای نری ها
ivarmajidi

شوهر درحالیکه دیگه داشت از درب خانه خارج میشد، حرف همسرش را شنید و سرجایش میخکوب شد ،بعد از کمی مکث، برگشت و به همسرش نگاهی انداخت و سری تکان داد و وارد خانه شد

دانلود ویدئو ،حجم قایل 3.11 مگابایت،زمان 1 دقیقه و 17 ثانیه، فرمت MP4

برگرفته ازمجموعه  شاخه طوبی از تولیدات پخش شده سیمای جمهوری اسلامی ایران درسالهای گذشته

ivramajidi.com/By: Webmaster(mf8/mor)920719     Oct.11.2013

گفتگو با خدا

انسان های بزرگ، متوسّط، کوچک

زندگی بهتر 

عارف حق بین

چارلی چاپلین

تاج محل 

پنج توصیه عجیب پزشکی

زمان های صحیح برای مصرف میوه

قضاوت نکنیم

کوبیدن میخ

چهار شمع

گاهی لازمه 

شعر زندگی

مهمان دل

جزیره خرگوش ها

نقش عاطفه و احساس در زندگی

جدال استاد و شاگرد

شاخص موفقیت The Success Indicator

هزاران درنای کاغذی

هفت زیبایی که با آرایش بدست  نمی آید

همه چیز درمورد صبحانه

اصول تنظیم صحیح آینه خودرو