خانه Home


جزيره خرگوش ها در ژاپن

جزيره اوكونوشيما كه معروف به جزيره خرگوش ها شده وسط آب قرار گرفته و در جنگ جهاني دوم به عنوان مكاني مخفي براي ارتش ژاپن بكار گرفته شد.
اما بدليل وجود خرگوشهاي وحشي در جزيره و زاد ولد زياد آنها تعدادشان از ساكنان بيشتر شده و هر چند منطقه اي توريستي است اما بعضي موقع ها مانند آنچه در تصاوير مي بينيد، ممكن است خطرناك باشد.
اينجا جايي است كه از 1929 تا 1945 ميلادي بيش از 6 هزار تن گاز سمي براي استفاده نظامي توسط ژاپني ها ساخته شد، از نقشه ها براي 16 سال محو شد و 5 نوع گاز شيميايي كه ساخته شد، ژاپني ها در جنگ عليه چيني ها بكار بردند.
شايعات مي گويند خرگوشها به جزيره آورده شدند تا گازهاي شيميايي روي آنها تست شود و بعد نسل هاي بعد از آنها ساكنان اصلي جزيره شدند!
شايعه اي ديگر مي گويد دانش آموزان در سال 1971 در سفري به جزيره تعداد 8 خرگوش در جزيره رها كردند و رفتند و خرگوشها به سرعت زاد و ولد كردند.
حالا توريستها وارد اين جزيره به مساحت دو و نيم مايلي شده تا از نزديك خرگوشها را ببينند.

 


Edit:ivarmajidi.com/mf8-mor 930427   18 july 2014     Source: internet  

گفتگو با خدا

انسان های بزرگ، متوسّط، کوچک

زندگی بهتر

عارف حق بین 

چارلی چاپلین

تاج محل 

پنج توصیه عجیب پزشکی

زمان های صحیح برای مصرف میوه

قضاوت نکنیم

کوبیدن میخ

چهار شمع

 گاهی لازمه 

شعر زندگی

مهمان دل

جزیره خرگوش ها 

نقش عاطفه و احساس در زندگی

جدال استاد و شاگرد

شاخص موفقیت The Success Indicator

هزاران درنای کاغذی

هفت زیبایی که با آرایش بدست  نمی آید

همه چیز درمورد صبحانه

اصول تنظیم صحیح آینه خودرو