خانه Home

  ivarmajidi.com

THE SUCCESS INDICATOR   شاخص موفقیت   Maryellen Tribby

By Maryellen TribbyMaryellen Tribby
 
شاخص موفقیت

THE SUCCESS INDICATOR
تصویر اصلی در اندازه اصلی و با کیفیت بیشتر

 Edit By: ivarmajidi.com/mf8-mor/931203   22 Feb 2015   منبع: اینترنت، با تشکر ار تکنولایف که این اثر ارزشمند را به ایمیل ما فرستادند 

With Beast Thanks To" Mrs maryllen Tribby"   http://maryellentribby.com  http://maryellentribby.com

Surce
translation image from technolife.ir      http://technolife.ir  
        Main image: searched By google          https://www.google.com  

 

گفتگو با خدا

انسان های بزرگ، متوسّط، کوچک

زندگی بهتر 

عارف حق بین

چارلی چاپلین

تاج محل 

پنج توصیه عجیب پزشکی

زمان های صحیح برای مصرف میوه

قضاوت نکنیم

کوبیدن میخ

چهار شمع

گاهی لازمه 

شعر زندگی

 مهمان دل

جزیره خرگوش ها

نقش عاطفه و احساس در زندگی

جدال استاد و شاگرد

شاخص موفقیت The Success Indicator

هزاران درنای کاغذی

هفت زیبایی که با آرایش بدست  نمی آید

همه چیز درمورد صبحانه

اصول تنظیم صحیح آینه خودرو