خانه Homeشب آرامی بود
می روم در ايوان، تا بپرسم از خود
زندگی يعنی چه؟
مادرم سينی چايی در دست
گل لبخندی چيد ،ھديه اش داد به من
خواھرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا
لب پاشويه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد
شعر زيبايی خواند ، و مرا برد، به آرامش زيبای يقين
با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاريست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنيا جاريست
زندگی ، آبتنی کردن در اين رود است
وقت رفتن به ھمان عريانی؛ که به ھنگام ورود آمده ايم
دست ما در کف اين رود به دنبال چه می گردد؟
ھيچ!!!
زندگی ، وزن نگاھی است که در خاطره ھا می ماند
شايد اين حسرت بيھوده که بر دل داری
شعله گرمی اميد تو را، خواھد کشت
زندگی در ھمين اکنون است
زندگی شوق رسيدن به ھمان
فردايی است، که نخواھد آمد
تو نه در ديروزی، و نه در فردايی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شايد اين خنده که امروز، دريغش کردی
آخرين فرصت ھمراھی با، اميد است
زندگی ياد غريبی است که در سينه خاک
به جا می ماند
زندگی ، سبزترين آيه ، در انديشه برگ
زندگی، خاطر دريايی يک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفايی يک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور درياست در انديشه ماھی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آيينه عشق
زندگی فھم نفھميدن ھاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنيای وجود
تا که اين پنجره باز است، جھانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی اين پنجره را دريابيم
در نبنديم به نور، در نبنديم به آرامش پر مھر نسيم
پرده از ساحت دل برگيريم
رو به اين پنجره، با شوق، سلامی بکنيم
زندگی، رسم پذيرايی از تقدير است
وزن خوشبختی من، وزن رضايتمندی ست
زندگی، شايد شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواھر، که به ماھی ھا داد
زندگی شايد آن لبخندی ست، که دريغش کرديم
زندگی زمزمه پاک حيات ست، ميان دو سکوت
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنھايی ست
من دلم می خواھد
قدر اين خاطره را دريابيم

سھراب سپھري

ivarmajidi.com  Mf8/mor/920518

گفتگو با خدا 

انسان های بزرگ، متوسّط، کوچک

زندگی بهتر

عارف حق بین

چارلی چاپلین

تاج محل 

پنج توصیه عجیب پزشکی

زمان های صحیح برای مصرف میوه

قضاوت نکنیم

کوبیدن میخ

 چهار شمع

گاهی لازمه 

شعر زندگی

 مهمان دل

جزیره خرگوش ها

نقش عاطفه و احساس در زندگی

 جدال استاد و شاگرد

شاخص موفقیت The Success Indicator

هزاران درنای کاغذی

هفت زیبایی که با آرایش بدست  نمی آید

همه چیز درمورد صبحانه

اصول تنظیم صحیح آینه خودرو