ارسال پیام و فایل             ivarmajidi.com , ir      in    cp    ورودکاربران  

  to: smmi@ivarmajidi.com  

 Your Name نام شما

 Your mail   ایمیل شما

 Attach info موضوع فایل

  پیام شما

                                           

 

چنانچه بخواهید فایلی پیوست کنید، ابتدا در پایین آنرا انتخاب و آپلود نمایید،  سپس فرم را ارسال کنید تا فایل نیز پیوست گردد

 

 

.